Sabado, Enero 21, 2012

`` PANALANGIN PAGPUPURI AT PAGLULUWALHATI SA KATAAS-TAASAN AMA DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT ``

                       O` PODEROSO DEUZ DEL SIGLO HISREJEM GIPHARUM DEI ET
                           CUM NIEM MEUS  NULES NUSLUM TRINITATIS AC DEUZ.
                       O Kataas-taasan AMA Diyos na makapangyarihan sa lahat , Diyos ng mga Diyos , Hari ng mga Hari , Panginoon ng mga Panginoon , Diyos na walang pinagmulan at Diyos na punong pinagmulan .
                       Ako si ________ ay nagpupuri , nagluluwalhati at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala , pagkalinga at biyaya`t grasyang mahal na pinagkaloob mo po sa amin  Purihin ang iyong maluwalhating pangalan magpakailanman at mapuno ang lupa ng iyong maluwalhating pangalan siyanawa at siyanawa , ginawa ako ng iyong mga kamay at hinubog masdan mo ako nasa pintuan , akoy kumakatok at humuhingi ng lubos na kapatawaran sa lahat ng akin mga nagawang pagkakasala , pagkakamali at pagkukulang , ang lupa ay lipos ng iyong kagandahan loob , ingatan mo poako ng buong puso at pagkalooban mo po ako ng kapangyarihan , karunungan at lakas sapagkat ang iyong kapangyarihan , karunungan at lakas ay di malirip at maarok ng iyong abang niliksa , sa iyo nagbubuhat ang kapangyarihan at karunungan walang hanggan , tunay kang Diyos sa iyong pagka Diyos tulad ka ng yong nilikhang buntalang nagsasaboy ng di malirip na kaliwanagan at kasaganaan walang humpay , ikaw ang pinakamataas at walang kapantay ang yong kapangyarihan .
                         Ikaw ang aking Kapangyarihan  , Ikaw ang aking liwanag , ikaw ang aking lakas , huwag mo po akoong pababayaan , lagi mo po akong pangunahan at tulungan sa lahat ng oras at sandali ng akin buhay upang masunod ko ang iyong mga batas at mahal na kalooban hanggang sa huling sandali ng akin buhay .
                          Sa pangalan ng Panginoon Jesu-Kristong tagapamagitan at taga -pagligtas.                   Siyanawa at Siyanawa  AMEN .


                          `` PATREM VENTORUM `` DEUM CUM RELI QUIS DE MORUM LAUDAMUS OMNIBUS RELICTUM ESCIAMIT ESCIT DOMINU ET DOMINE CATIBUS ET PATER AC CAELUM ECCE EGO DEO PROMISIT COMPACTA MISELETUS MAEURUAM  COE LIBUS SEDERT IN VERTICE ET DEO ABTEROMIA SAM CAM APORTUSUM AC PATREM DEUM .  ``

                                     HALLELUYAH    HALLELUYAH   HALLELUYAH
                                                                                                                                                             AMEN .

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento